Algemene ledenvergadering FAWBG

Op zaterdag 9 maart zal de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de FAWBG plaatsvinden in Geldermalsen. 

Het bestuur van de aangesloten FAWBG leden heeft inmiddels per mail een uitnodiging hiervoor ontvangen. De agenda ziet er als volgt uit;

1. Opening, mededelingen en vaststellen agenda.
2. Vaststelling en goedkeuring notulen alv d.d. 10 maart 2018 *)
3. Ingekomen stukken
4. Stand van zaken/afsluiten Verzekering(en) FAWBG / leden
5. Financiële zaken:
– financieel jaarverslag 2018
– verslag financiële commissie
– begroting 2019
– verkiezing financiële commissie
6. Nieuws uit de verschillende commissies:
– voortgang bierzaken/bierpoot
– opleiding en kenniscentrum
– opleiding wijnkeurmeesters
– opleiding likeurkeurmeester
– keurmeesterzaken
– landelijke likeurkeuring
– landelijke wijnkeuring
7. Vernieuwde website federatie
8. Nieuwsfits
9. Voortgang organisatie en activiteiten HKW 2019
10. Rondvraag
11. Sluiting
Voorstel datum van de volgende alv van de FAWBG is op 7 maart 2020.