Naast alle actieve vrijwilligers bestaat het bestuur uit zeven enthousiaste bestuursleden. Dit, door de leden gekozen bestuur behartigt de belangen van alle twintig aangesloten bierbrouwers, wijn- en likeurmakers gilden verdeeld over het hele land.

De federatie verzorgt onder andere opleidingen voor wijn- en likeurkeurmeesters, geeft ondersteuning en cursusmateriaal aan haar leden en organiseert jaarlijks een federatie- gildenkeuring.

Ieder lid vervult daarbij zijn taak binnen het bestuur;

Niels Mellema (nieuw)

Voorzitter en PR

Martinus Notermans

Secretaris 

Bram Quist

Penningmeester

Diny van der Graaff

Opleidingen wijnkeurmeesters

Steven Scheffers

Opleidingen likeurkeurmeesters 

Peter Majoor

Belangenbehartiger bier

Gerda Mellema

Algemeen bestuurslid

Bestuur en reglementen

 • De doelstelling
  Op 20 maart 1981 werd door een aantal gilden van amateur wijnmakers en bierbrouwers besloten tot de notariële vastlegging van de statuten van de federatie FAWBG. De vereniging is oorspronkelijk opgericht in december 1978 in navolging van de manier waarop in Groot-Brittannië lokale ‘winecircles’ in een regionale federatie waren verenigd.
  De stuwende kracht hierachter was Jan van Schaik.
  In Nederland en België waren op dat moment reeds een aantal jaren goede contacten tussen de diverse gilden van amateur wijnmakers en bierbrouwers. Regelmatig vonden er uitwisselingen en wedstrijden plaats.
  De doelstelling van de FAWBG was ‘het bevorderen van het zelf maken van wijn en bier als vrijetijdsbesteding’.
  In 1990 werd de doelstelling van de federatie uitgebreid met de behartiging van de belangen van degenen die zelf likeur bereiden op basis van op professionele en legale wijze vervaardigde sterke drank.

  Er zijn verschillende manieren om de doelstelling te bereiken
  In de statuten is vastgelegd hoe de federatie de door haar gestelde doelen tracht te bereiken.
  Dit zijn onder meer:
  • het organiseren van bijeenkomsten waarop individuele wijnmakers, bierbrouwers en likeurbereiders
    hun ervaringen en resultaten kunnen uitwisselen
  • het geven van voorlichting en informatie
  • het organiseren van wedstrijden, proeverijen en keuringen
  • het onderhouden van contacten met zusterorganisaties
  • het bevorderen van goede onderlinge verhoudingen
  • het bevorderen van internationale wedstrijden en uitwisseling van kennis en ervaring
  • het geven van cursussen.

  Hoeveel mensen heeft de federatie wel in dienst?
  Geen.

  En toch slaagt ze er in om haar doelstellingen te verwezenlijken.
  Dat komt omdat de federatie geheel draait op gemotiveerde vrijwilligers uit gilden uit alle delen van het land.
  Deze doen onder meer hun werk:
  • binnen het Opleiding- en Kennis- Centrum OKC
  • als wijnkeurmeester
  • als likeurkeurmeester
  • door het geven van lezingen
  • op het gebied van publicaties
  • als webmaster
  enzovoort.

  Wat kost dat allemaal?
  Alleen de kosten van noodzakelijke vergaderruimte en reiskosten van bestuur en keurmeesters worden vergoed. Door te carpoolen wordt getracht om zoveel mogelijk op reiskosten te besparen. Wordt iemand door een gilde uitgenodigd voor een presentatie dan spreekt het voor zich dat het gilde minstens de gemaakte kosten en reiskosten vergoedt.
  Tijdens de internationale keuring en in andere voorkomende gevallen worden aan de medewerkers ook maaltijden verstrekt.

  Wie kunnen lid worden van de federatie?
  Alle gilden (verenigingen) van amateur wijnmakers en/of bierbrouwers en/of likeurbereiders in Nederland. De leden van die gilden genieten een aantal voorkeuren, zoals een korting bij deelname aan een federatiekeuring. De kosten van de contributie zijn zo snel terugverdiend.

  Hoeveel gilden (en gildeleden) zijn bij de federatie aangesloten?
  Op dit moment zijn 18 gilden met in totaal ca. 770 leden bij de federatie aangesloten.

  Wat kost het lidmaatschap van de FAWBG?
  De kosten die aan het lidmaatschap van de federatie zijn verbonden, zijn zo laag mogelijk gehouden.

  Twee jaar geleden heeft een commissie uit de aangesloten gilden zich nog eens gebogen over de bijdragen, en na hun advies is het volgende vastgesteld:
  de contributie voor het lidmaatschap van de FAWBG bedraagt vanaf 2012 per jaar per gilde:

 •  voor de eerste 40 leden € 4,00 per lid
 •  voor iedere volgend lid € 2,00
 • Federatiekeurmeesters die lid zijn van een gilde dat niet bij de federatie is aangesloten betalen jaarlijks een bijdrage van € 10,00 voor het lidmaatschap van de werkgroep Keuringen.
 • Wat krijgt het aangesloten gilde (en haar leden) hiervoor?

 • aan de contributie is automatisch een aansprakelijkheidsverzekering gekoppeld voor schade toegebracht door leden tijdens verenigingsbijeenkomsten. De federatie vraagt ieder jaar aan de aangesloten gilden om bij hun contributiebetaling het aantal leden door te geven. Om privacy-redenen wil de federatie geen ledenlijsten e.d. ontvangen. Als zich een verzekerd voorval voordoet, moet het gilde aantonen dat voor het betreffende lid contributie aan de federatie werd afgedragen.
 • de FAWBG-artikelenservice verzorgt voor aangesloten gilden en keurmeesters vier maal per jaar een variatie aan artikelen die u in uw gildeblad kunt afdrukken.
  Veel gilden hebben reeds het e-mail adres van hun redactie doorgegeven, zodat de artikelen niet alleen bij het secretariaat maar ook direct bij de redactie terechtkomen
 •  de leden van aangesloten gilden betalen minder dan leden van niet-aangesloten gilden bij deelname aan een federatiekeuring (Landelijke keuring 2019; aangesloten gilden €3,75 en niet aangesloten gilden  €4,25 per ingezonden fles)
 • de FAWBG zorgt voor de uitzending van wijn- en likeurkeurmeesters.
  De kosten hiervoor bedragen voor alle Nederlandse gilden € 15,00 per keurmeester.
  Aangesloten gilden hebben het recht om eenmaal per jaar gratis gebruik te maken van de
  diensten van 1, 2 of 3 wijn- of likeurkeurmeesters.
  Keurmeesters kunnen helaas niet bij afzonderlijke gilden worden ingezet op de dagen dat zij
  hun gezamenlijke bijeenkomsten hebben.
  Ook op de dag van de federatiekeuring, en kort daaraan vooraf gaande of kort daarna, kan geen beroep
  worden gedaan op een keurmeester van de federatie.
  Het aantal gratis keurmeester inzetten per jaar staat in directe relatie tot het aantal bij de
  FAWBG bekende leden van het gilde, als volgt:
  • bij een ledenaantal < 30: 1 keurmeester
  • bij een ledenaantal ≥ 30 en < 60: 2 keurmeesters
  • bij een ledenaantal ≥ 60: 3 keurmeesters.
  Een keurmeester keurt maximaal 15 flessen. Twee keurmeesters maximaal 25 flessen. 
 • Voorafgaand aan de landelijke Federatiekeuring zal twee maanden vóór en na deze datum geen keuringen plaats kunnen vinden. 
 • Privacy
 • De Federatie vindt een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang en is zich bewust van de privacywetgeving. Deze kunt u hier terug lezen of via de tab downloads een kopie bemachtigen.