Open wijn en likeurkeuring

Dit document is ook beschikbaar in menu downloads.
 Wedstrijdreglement Keuringen van de Federatie van Amateur Wijnmakers
 
ten behoeve van de landelijke keuring op 26 mei 2018
Algemeen
 1. Aan de jaarlijkse landelijke Wed­strijd kan worden deelgenomen door alle amateur wijnmakers,
 2. Alle ter beoordeling ingezonden wijn moet door de inzen­der zelf ver­vaardigd zijn volgens het proces van de na­tuurlijke fermen­tatie.
 3. Toevoegen van alcohol of chemische smaak­stoffen aan wijn is niet toegestaan. Voor de keuring van wijn, zijn klassen vastgesteld en gepubliceerd door de organisatie. Deze klassen kunnen zijn onderverdeeld in een aantal subklassen.
 4. Druivenwijn dient voor 100% gemaakt te zijn van druiven. Meerdere druivenrassen kunnen daarbij in de samenstelling voorkomen.
 5. Wijn die niet als druivenwijn kan worden aangemerkt, dient te worden ingezonden als vruchtenwijn. Hieronder vallen ook de wijnen die in hoofdzaak gemaakt zijn van vruchten of plantendelen zoals; bloemen, wortels, knollen, bladeren kruiden, boomsappen enz. Maximaal 15% van de most mag direct of indirect afkomstig zijn van druiven.
 6. kleuren algemeen                                                                                                                                                  wit van nagenoeg kleurloos tot alle facetten van lichtgeel tot geelgroen tot donkergeel.                                        rosé licht rosé tot lichtrood, oranje/geel rood.                                                                                                       rood alle kleurschakeringen van rood. Een paarse schijn is toegestaan en soms een lichtbruin randje                  goud (dessertwijn) is de kleur van oud goud, donkergeel, oud geel, koperbruin. Een lichtbruin randje mag.
 7. restsuiker algemeen                                                                                                                                           
  droog minder dan 10 g restsuiker per liter. Smaakt niet zoet. Een droge aperitiefwijn of wijn van het type sherry zal door het hoge alcoholgehalte en de mogelijke aanwezigheid van glycerine vaak iets zoet smaken      medium bevat 10 – 30 g restsuiker per liter en smaakt iets zoet                                                                   dessert een duidelijk zoete smaak met in de regel 20 – 50 g restsuiker per liter
 8. soorten algemeen                                                                                                                                                droge wijn alcoholgehalte 9 – 14 vol.%, licht van smaak, bouquet en alcohol; met een korte afdronk                medium wijn alcoholgehalte 10 – 14 vol.%, voller van smaak, bouquet en alcohol; met een plezierige, niet te lange afdronk                                                                                                                                                          dessertwijn alcoholgehalte 13 – 17 vol.%, vol tot zwaar van smaak, bouquet en alcohol. Fruitig met een lange plezierige afdronk
                             Globale verhouding zoet, zuur, alcohol en tannine in de wijnklassen  
  kleur droog medium dessert
zoet (suiker)   0 – 10 g/l 10 – 30 g/l 20 - 50 g/l
(wijnsteen)zuur wit en rosé 6 – 8 g/l 6 – 9 g/l 5 – 7 g/l
(wijnsteen)zuur rood 5 – 6 g/l 5 – 7 g/l 5 – 7 g/l
alcoholgehalte   9 – 14 vol.% 10 – 14 vol.% > 13 vol.%
tannine   0,1 – 0,4 g/l 0,4 – 2 g/l 2 – 4 g/l
 1.  
i) Inzending van wijn kan plaatsvinden in de subklassen behorende bij de klassen: WD
   (wijnen van druiven), WV (wijnen van vruchten)  zoals aangegeven op  het inschrijving formulier.  Bij de  
   inschrijving dient vermeld te worden wat het hoofdbestanddeel (soort vrucht of soort druif) van de wijn is. Bij
   onvoldoende inzendingen kan de voor­zitter van de jury in overleg met de wedstrijdleiding be­sluiten subklassen
   samen te voegen.
j) De door de wedstrijdleiding verstrekte etiket­ten mogen uitsluitend worden toegepast en moeten door de inzender
   wor­den aan­ge­bracht, 2 cm. van de onderzijde van de fles en mid­den tussen de giet­na­den. Aan de buitenzij­de
   wordt de infor­matie door de wedstrijd­leiding ingevuld aan de hand van de gegevens die door de inzender op het
   (voor)inschrijfformulier zijn verstrekt.
k) Deelname is alleen mogelijk door schriftelijke voorinschrijving­ volgens de aanwijzingen op het inschrijfformu­lier,
    onder gelijktijdige overschrijving of contante betaling van de verschuldigde kosten.

Inzendingen
l) Per klasse wijn- mag een onbeperkt aantal flessen per deel­nemer worden inge­zonden. Het is niet toegestaan om
   in één subklasse hetzelfde product meerdere malen in te zenden.
m) Wijn dient te worden inge­zon­den in kleurloze flessen zonder schroefdraad en zonder verdere kenmerken van het
     rechte schouder­type, waarvan de inhoud 75 cl. dient te be­dragen (wit Bor­deaux type, een groenzweem is
     toegestaan). De flessen dienen te wor­den voorzien van een kleurloze kunststof T-stop (champagnestop). De
     afstand tussen de onderzijde van de T-stop en het oppervlak van de niet mousserende wijn of stille cider dient
     1 à 1,5 cm te bedragen;
n) Alle inzendingen dienen op de in het program­ma aangegeven tijd te worden ingeleverd. Na de slui­ting van die
    ter­mijn worden geen inzen­dingen meer geaccepteerd.
o) De wedstrijdorganisatie is gerechtigd om het recept van de inzendingen op te vragen t.b.v. publicatie in de
    nieuwsbrieven van de FAWBG

Keuren en keuringsruimte
p) Keurmeesters moeten direct of indirect zijn aangesloten bij de Federatie van Amateur Wijn-/likeurmakers
    FAWBG, Zij moeten voldoen aan de eisen die de FAWBG stelt aan hun vaardigheid en zich conformeren aan dit
    reglement. Bij de beoordeling van de inzendingen dienen zij uit te gaan van de door de FAWBG vastgestelde
    omschrijvingen en definities van klassen, subklassen en soorten wijnen,
q) Keurmeesters en hun assistenten mogen in­zendin­gen plaat­sen in alle (sub)klassen, behalve in de (sub)klasse
    wel­ke zij zelf keuren of mede beoordelen.
r) In­dien een keurmeester meent een wijn, te herken­nen, terwijl deze binnen de beoordeelde subklasse op de zesde
   plaats of hoger komt, dient hij of zij de uit­einde­lijke be­oordeling en plaat­sing over te laten aan twee ande­re
   keurmeesters, welke door de voorzit­ter van de jury kunnen worden aangewezen.
s) Tijdens de keuring is de keuringsruimte voor publiek gesloten.
t) Tijdens de wijn- of flessenshow is het niet toege­staan flessen te openen. Hiervan kan worden afge­weken met
   toestemming van de inzen­der, de betreffende keurmeesters en de voorzitter van de jury.
u) Inzendingen gedaan in een verkeerde subklasse worden wel beoordeeld, doch komen niet voor prijzen of
    klas­sering in aanmer­king. De keurmeester geeft duidelijk aan in welke subklasse de inzending diende te worden
    ingezonden en beoordeelt de fles conform de subklasse waarin volgens de keurmeester wel had moeten worden
    ingezonden.
v) Keurmeesters dienen bij een te keuren subklasse bij de beoordelingen te werken met tienden achter de komma
    om zoveel mogelijk gelijke scores te voorkomen.

Toekenning onderscheidingen en titels ( druiven of vruchten) ,  Beste druiven wijn / vruchtenwijn        
    Klassen zijn :druiven wijnen of vruchtenwijnen        
    Subklassen zijn : droog,  medium en dessert voor zowel rood , wit. Voor  rosé de subklassen droog-medium.
w) De relatie tussen kwaliteit en rangorde wordt tevens als volgt bepaald:
    a) De score dient minstens 85 punten te zijn om in aanmerking te komen voor een 1e plaats, 80 punten voor
        toekenning van de 2e plaats en 70     punten voor toekenning van de 3e plaats.
    b) Blijkt in een subklasse de score in het algemeen laag te zijn dan zullen 2 keurmeesters  de beste inzending in
        die klasse nogmaals beoordelen om te zien of deze alsnog voor een 1e, 2e of 3e plaats in aanmerking komt.
        Leidt deze herbeoordeling tot een hoger aantal toegekende punten, dan wordt van alle inzendingen in de
        betreffende subklasse het aantal toegekende punten verhoogd met evenveel punten als waarmee de
        herbeoordeelde inzending werd opgewaardeerd.
x) Iedere inzending van uitzonderlijke kwaliteit ontvangt een blijk van waardering.
    a) Iedereen die voor een inzending 70 of meer punten behaalt ontvangt een oorkonde. Op deze oorkonde worden
        van de inzender alle scores van 70 punten of meer vermeld, met daarbij de overige relevante gegevens van de
        inzending.
    b) in een van de subklassen bij minstens 85 punten (na correctie als in art. 20 onder b. genoemd) een” topper”.

2 Klassenkampioen:
Iedere deelnemer dingt automatisch mee naar de titel ’Klassenkampioen in de klasse vruchten- of druivenwijn,.
a) Om mee te dingen naar het klassenkampioenschap in een klasse, moeten door de inzender in die klasse
    tenminste 3 flessen in verschillende subklasse zijn ingeleverd.
b) Aan iedere plaats per subklasse wordt een aantal punten toegekend als volgt:
               1e plaats                              10 punten
               2e plaats                                9 punten
               3e plaats                                8 punten
               4e plaats                                7 punten
               enzovoort
               10e en lagere plaats    1 punt 
Hebben binnen een subklasse meer inzenders dezelfde score, dan delen zij dezelfde plaats (ex aequo) en hebben recht op hetzelfde aantal punten. Degene met de naast lagere score heeft geen recht op een hogere plaats dan hem of haar zou zijn toegekomen als er geen ex aequo was.
 
c) Door het optellen van de 3 hoogste punten uit de 3 verschillende subklassen die iemand  heeft gescoord, wordt
    de klassenkampioen bepaald. Dus slechts de drie hoogste scores gelden. Bij het behalen van een gelijk aantal
    punten in een bepaalde klasse wint de deelnemer met het minste aantal inzendingen.
d) De eerste prijs ontvangt naast de wisselbeker een standaard + oorkonde, tweede en derde prijswinnaars in een
    klasse ontvangen medaille en een oorkonde.
e) Indien deze wisselprijs drie achtereenvolgende keren door dezelfde persoon is gewonnen, dan wordt deze
    wisselprijs diens eigendom.

3. Landelijk kampioen:
a) Om mee te dingen naar de titel Landelijk Kampioen tellen per deelnemer  zijn  3 beste inzendingen uit de
    vruchtenwijnen tezamen met  zijn beste 3 inzendingen uit de druivenwijnen. Op dezelfde wijze als in art. 2  is
    beschreven worden de punten van de verschillende subklassen toegekend. Door het optellen van de 6 hoogste
    punten die iemand in een subklasse heeft gescoord, wordt de landelijk kampioen bepaald. Dus slechts de zes
    hoogste scores, waarvan 3 uit de vruchtenwijnen en 3 uit de druiven wijnen, gelden.
b) De eerste prijs ontvangt naast de wisselbeker een standaard + oorkonde, tweede en derde prijswinnaars in een
    klasse ontvangen medaille en een oorkonde.
c) Indien deze wisselprijs drie achtereenvolgende keren door dezelfde persoon is gewonnen, dan wordt deze
    wisselprijs diens eigendom.

Zo spoedig mogelijk na afloop van de keuring wordt de uitslag gepubliceerd. Daarbij worden de uitslagen binnen een klasse per subklasse, en waar dit van toepassing is per subklasse-variant, gegroepeerd.

Protesten en maatregelen
a) Protesten over de uitslag kunnen uitsluitend bij de wedstrijdsecretaris worden ingediend, binnen één uur na het
    bekendmaken van de uitslagen. Een commissie bestaande uit twee keurmeesters en de coördinator
    keurmeesterzaken zal de protesten in behandeling nemen en afwerken. Eventuele wijzigingen in de uitslag
    worden zo spoedig mogelijk verwerkt.
b) Sancties
c) Inzendingen die door keurmeesters worden gedaan in de (sub)klasse die hij of zij keurt of mede beoordeelt
    worden automatisch gediskwalificeerd.
d) De commissie keurmeesters onderzoekt de feiten indien keurmeesters hebben verzuimt aan te geven dat zij in
    een bepaalde (sub)klasse hebben ingezonden en toch in die (sub)klasse keuren of mee beoordelen en stelt de te
    treffen maatregelen voor aan het bestuur van het FAWBG.
e) De organisator, noch de FAWBG kunnen aansprakelijk worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook,
    noch voor fouten die door een keurmeester zijn gemaakt.
f) In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de voorzitter van de jury.


Wedstrijdreglement Likeur Keuringen van de Federatie van Amateur Wijnmakers 
ten behoeve van de landelijke keuring op 26 mei 2018
Likeuren reglement:
1        Aan de jaarlijkse Landelijke Wed­strijd kan worden deelgenomen door alle amateur wijnmakers en likeur
          bereider.
2        Alle ter beoordeling ingezonden  li­keuren moeten door de inzen­der zelf ver­vaardigd zijn.
3        Likeur mag uitsluitend gemaakt zijn op basis van legaal in de handel verkrijgbare commerciële alcoholische
          producten.
4        Voor de keuring van likeur zijn klassen vastgesteld  en gepubliceerd door de organisatie.
5        Als likeur mogen alleen maceraten worden ingezonden in de klassen L1 (vruchten- en bloemenlikeur),
          L2 (likeur van kruiden, wortels, schillen en noten) of L3 (likeur van essences en overige grondstoffen en
          alle niet onder klasse L1 en L2 genoemde likeuren). Destillaten zijn uitgesloten. Bij de inzending dient
          vermeld te worden welke vruchten, kruiden, etc. het hoofdbestanddeel vormen of welk type likeur het betreft.
Klasse L1vruchten en bloemen
Aardbei Citrusvrucht Japonica Litchi Rambutan
Abrikoos Cointreau Jasmijn Mangistan Ratafia
Acacia Cranberry Kamille Mango Roos
Ananas Curaçao Kamperfoelie Marakuja/Passievrucht Rozijn
Anjer Dadel Karambola Meidoorn Sinaasappel
Appel Druif Kers Meloen Sleedoorn
Banaan Duindoorn Kiwi Morel Vijg
Bes (alle) Durian Klaver Oranjebloesem Viooltje
Braam Framboos Krent Papaja Vlier
Brem Grand Marnier Kweepeer Peer Vogelkers
Cactusvijg Guave Lievevrouwebedstro Perzik  
Cherry brandy Jackfruit/Nanka Lindebloesem Pruim  
Klasse L2kruiden, wortels, schillen of noten
Aardpeer/Topinamboer Berenburg Goldwasser Lavendel Sambuca
Absinth Bruidstranen Hazelnoot Maagbitter Selderij
Alsem Cacao/Chocolade Kamille Melissa Speculaas
Amandel Chartreuse Kaneel Ouzo Stonsdorfer
Amaretto Crème de Menthe Kloosterlikeur Palestrina Steranijs
Angostura Danziger Goldwasser Koffielikeur Pastis Tia Maria
Anijs Drambuie Kruidenbitter Pernod Vanille
Anisette Engelwortel Kruidenlikeur Pistache Walnoot
Aromatique Gember Kruidnagel Rozemarijn  
Benedictine Gentiaan Kummel Saffraan  
Klasse L3Essences en overige grondstoffen
Advocaat Cocos Honing Melk
Baileys Dennentop Kirsch Paddestoel
Beukenblad Drop Laurierdrop  
6        De door de wedstrijdleiding verstrekte etiket­ten mogen uitsluitend  worden toegepast en moeten door de
          inzender wor­den aan­ge­bracht, 2 cm. van de onderzijde van de fles en mid­den tussen de giet­na­den. Aan de
          buitenzij­de wordt de infor­matie door de wedstrijd­leiding ingevuld aan de hand van de gegevens die door de
          inzender op het (voor)inschrijfformulier zijn verstrekt.
7        Deelname is alleen mogelijk door schriftelijke voorinschrijving­ volgens de aanwijzingen op het
          inschrijfformu­lier, onder gelijktijdige overschrijving of contante betaling van de verschuldigde kosten.
8        Deelnemers die geen lid zijn bij de FAWBG aangesloten gilde betalen bij inschrijving een opslag van € 1,50
          per ingezonden fles

Inzendingen
9        Per likeurklasse mag een deelnemer maximaal 3 flessen inzenden.
10      Likeur dient te worden ingezonden in kleurloze koffiemelkflessen van het
          type Friese Vlag 186 ml of van het type AH 200 ml, beide voorzien van de originele afsluitdop.­ De fles moet
          tot 1 à 1,5 cm onder de onderkant van de afsluitdop gevuld zijn.
11     Deelname is alleen mogelijk door schriftelijke voorinschrijving volgens de aanwijzingen op het
         inschrijfformulier, onder gelijktijdige overschrijving van de verschuldigde kosten.
12      Alle inzendingen dienen op de in het program­ma aangegeven tijd te worden ingeleverd. Na de slui­ting van die
          ter­mijn worden  geen inzen­dingen meer  geaccepteerd.
13      De wedstrijdorganisatie is gerechtigd om het recept van de winnende inzendingen op te vragen t.b.v.
          publicatie in de nieuwsbrieven van de FAWBG

Keuren en keuringsruimte
14      Keurmeesters moeten  zijn aangesloten bij de Federatie van Amateur Wijn-/likeurmakers  Gilden FAWBG,  Zij
          moeten voldoen aan de eisen die hun organisatie stelt aan hun vaardigheid, en zich conformeren aan dit
          reglement. Bij de beoordeling van de inzendingen dienen zij uit te gaan van de door de FAWBG vastgestelde
          omschrijvingen en definities van klassen.
15      Keurmeesters zijn uitgesloten voor het deelnemen met inzendingen.
16      Tijdens de keuring is de keuringsruimte voor publiek gesloten. Indien de accommodatie dit toe­staat kan er de
          ge­le­genheid zijn de keurmeesters bij hun werk gade te slaan. Dit uitsluitend wan­neer het werk van de
          keurmeesters hierdoor niet ge­hinderd wordt.
17      Roken in de keuringsruimte is niet toe­gestaan.
18      Inzendingen gedaan in een verkeerde klasse worden wel beoordeeld, doch komen niet voor prijzen of
          klas­sementen in aanmer­king. De keurmeester geeft duidelijk aan in welke klasse de inzending diende te
          worden ingezonden en beoordeelt de fles conform de klasse waarin volgens de keurmeester wel had moeten
          worden ingezonden.
19      Keurmeesters dienen bij een te keuren klasse bij de beoordelingen te werken met tienden achter de komma
          om zoveel mogelijk gelijke scores te voorkomen.

Toekenning onderscheidingen en titels
20      De relatie tussen kwaliteit en rangorde wordt tevens als volgt bepaald:
          a  De score dient minstens 85 punten te zijn om in aanmerking te komen voor een 1e plaats, 80 punten voor
              toekenning van de 2e plaats en 75 punten voor toekenning van de 3e plaats.
          b  Blijkt in een klasse de score in het algemeen laag te zijn dan zullen de keurmeester de beste inzending in
              die klasse nogmaals beoordelen om te zien of deze alsnog voor een 1e, 2e of 3e plaats in aanmerking
              komt. Leidt deze herbeoordeling tot een hoger aantal toegekende punten, dan wordt van alle inzendingen
              in de betreffende klasse het aantal toegekende punten verhoogd met evenveel punten als waarmee de
              herbeoordeelde inzending werd opgewaardeerd.
21      Iedere inzending van uitzonderlijke kwaliteit ontvangt een blijk van waardering.
          a  Iedereen die voor een inzending  75 of meer punten behaalt ontvangt een oorkonde. Op deze oorkonde
              worden van de inzender alle scores van 75 punten of meer vermeld, met daarbij de overige relevante
              gegevens van de inzending.
          b  in een van de  subklassen bij minstens 85 punten (na correctie als in art. 20 onder b. genoemd) een
              ”topper”.
          
Landelijk kampioen likeur maken.
22      Iedere deelnemer dingt automatisch mee naar de titel Landelijk kampioen likeur maken.
          a  Om mee te dingen naar het kampioenschap , over de klassen Likeur L1, L2, L3  dient men hier tenminste 1
              fles per  verschillende  klasse in te zenden
          b  bij inzending van meerdere  likeuren wordt alleen de hoogst scorende in een klasse in de berekening
              meegenomen
          c  Aan iedere plaats per klasse wordt een aantal punten toegekend als volgt:
                       1e plaats                              10 punten
                       2e plaats                                9 punten
                       3e plaats                                8 punten
                       4e plaats                                7 punten  
                       Enzovoort, 10e en lagere plaats       1 punt
        Hebben binnen een klasse meer inzenders dezelfde score, dan delen zij dezelfde plaats (ex aequo) en hebben
        recht op hetzelfde aantal punten. Degene met de naast lagere score heeft geen recht op een hogere plaats dan
        hem of haar zou zijn toegekomen als er geen ex aequo was.
 1. Door het optellen van de 3 hoogste punten uit de 3 verschillende klassen die iemand heeft gescoord, wordt de kampioen bepaald. Dus slechts de hoogste scores per klasse uit de 3 verschillende klassen gelden. Bij het behalen van een gelijk aantal punten in een bepaalde klasse wint de deelnemer met het minste aantal inzendingen.
 2. De eerste prijs ontvangt naast de wisselbeker een standaard + oorkonde, tweede en derde prijswinnaars in een klasse   ontvangen medaille en een oorkonden.
 3. Indien deze wisselprijs drie achtereenvolgende  keren door dezelfde persoon is gewonnen, dan wordt deze wisselprijs diens  eigendom.Zo spoedig mogelijk na afloop van de keuring wordt de uitslag gepubliceerd. Daarbij worden de uitslagen binnen een klasse gegroepeerd.
Protesten en maatregelen
23      Protesten over de uitslag kunnen uitsluitend bij de wedstrijdsecretaris worden ingediend, binnen één uur na
          het bekendmaken van de uitslagen. Een commissie bestaande uit twee keurmeesters en de coördinator
          keurmeesterzaken zal de protesten in behandeling nemen en afwerken. Eventuele wijzigingen in de uitslag
          worden zo spoedig mogelijk verwerkt.
24      Sancties 
          a   Inzendingen die door een keurmeester worden gedaan in de klasse die hij of zij keurt of mede beoordeelt,
               worden gediskwalificeerd.
          b   De commissie keurmeesterzaken van de FAWBG onderzoekt de feiten indien een keurmeester heeft
               verzuimd aan te geven dat hij of zij in een bepaalde klasse heeft ingezonden en toch in die klasse heeft
               gekeurd of mee beoordeeld. De commissie stelt de te treffen maatregelen voor aan het bestuur van het
               FAWBG.
          c   Als gevolg van deze sancties kan achteraf door het bestuur van de FAWBG worden bepaald dat een prijs
               ten onrechte aan een deelnemer en/of gilde is toegekend. In dat geval dient de prijs te worden
               geretourneerd en wordt deze alsnog aan de rechthebbende toegekend. De kosten hiervan zijn voor
               rekening van de keurmeester.
25      De organisator, noch de FAWBG, kan aansprakelijk worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook,
          noch voor fouten die door een keurmeester zijn gemaakt.
26      In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de voorzitter van de jury.